Billig Belægning

Salgs- og leveringsbetingelser

Efterfølgende bestemmelser viger for bestemmelser i købers udbudsmateriale, medmindre sælger i sit tilbud direkte tager afstand fra disse.


1. Kvalitet, kontrol og mærkning
De leverede produkter opfylder fra leveringstidspunktet Dansk Ingeniørforenings normer for betonvarer og/eller danske Standards for betonvarer og opfylder således såvel de deri indeholdte almindelige kvalitetskrav som de for den enkelte betonvaretype fastsatte specielle krav. Er der ikke fastsat nogen norm eller standard for det leverede produkt, skal dette være af en kvalitet, der svarer til, hvad der inden for branchen anses for at være en normal, god kvalitet for produkter af den pågældende art.


2. Garanti – sælger ansvar
Sælgeren garanterer, at leverede varer opfylder de i punkt 1 nævnte kvalitetskrav. Sælgerens ansvar for mangler ved leverancer ophører 1 år efter afleveringen af det arbejde (herunder byggeri med tilhørende anlægsarbejde), hvori leverancen indgår. Ved leverancer til videresalg til slutbruger ophører ansvaret for skjulte fejl dog først 2 år efter leveringen til køberen. Køberen bevarer sine rettigheder ifølge lovgivningen, men såfremt sælgeren ifalder ansvar ifølge nærværende garantibestemmelse, og dette ansvar ikke samtidig følger af lovgivningens almindelige regler, er sælgeren berettiget til at frigøre sig for det særlige garantiansvar ved at levere mangelfri varer af samme art og i samme mængde som de tidligere varer, der ikke opfylder de foreskrevne kvalitetskrav. Sælgeren har intet ansvar for mangler herudover. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverede produkter. Begrænsningen i sælgerens ansvar gælder dog ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor 3. mand for tab der er afledt af, at produktet ikke opfylder de under pkt. 1 nævnte krav. Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, herunder også udgifter til eventuel omlægning af leverancen. Køberen skal endvidere holde sælgeren skadesløs for krav fra 3. mand, der vedrører skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens materialet er i købers besiddelse, og/eller på produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet, forårsager.


3. Kontrol og mærkning
Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem den selvstændige institution Betonvarekontrollen, er trekantstemplede i henhold til institutionens til enhver tid gældende bestemmelser. Med hensyn til overholdelse af kvalitetskravene nævnt i pkt. 1, første punktum, er parterne underkastet den afgørelse, som træffes af Betonvarekontrollen efter en af denne foretaget prøveudtagelse og prøvning. Henvendelse herom kan ske til Betonvarekontrollens sekretariat, adr.: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Tåstrup. Tlf. 43 50 40 74. www.betonvarekontrollen.dk
Udgifter i forbindelse med prøveudtagning og prøvning afholdes af køberen, men skal refunderes af sælgeren såfremt prøvningen viser, at det leverede produkt helt eller delvist skal kasseres.


4. Leveringsmængder og leveringsterminer
Angår leveringen produkter, som er normale lagervarer hos sælgeren, kan køberen, indtil levering har fundet sted, regulere den aftalte produktmængde indtil 5% op eller ned. Ved produkter, der ikke er normal lagervare hos sælgeren, er den i den accepterede ordre eller anden form for købsaftale angivne mængde bindende. Omfatter leveringen større mængder eller ikke-normale lagervarer skal der ved ordrens afgivelse foreligge et program, der angiver leveringstidspunkter for samtlige produkter. Viser køberen sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid (det aftalte leveringsprogram), er køberen forpligtet til at anvise et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køberen. Produkter, der er overført til mellemlager, betragtes som leveret. Sælgeren er forpligtet til at levere til aftalt tid, dog er sælgeren berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, såsom strejke eller lockout, offentlige pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end det sædvanlige, blokader, karantæne, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure. Herudover kan sælgeren kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælgeren i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilke han ikke kan gøres ansvarlig. Med hensyn til leverancer inden for fastpris- og fasttidsordningen henvises til de nedenfor under pkt. 9 nævnte bestemmelser.


5. Levering, aflæsning og modtagelser
Aflæsningen – leveringsstedet – sker på det af køber anviste sted eller i mangel af aftale så nær brugsstedet, som en fuldt lastet lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt og bæredygtigt underlag. Sælgeren har ansvaret for produkterne, til lastbilen har nået leveringsstedet. Køberen stiller nødvendigt mandskab og aflæsningsmateriel til rådighed for aflæsningen og har det fulde ansvar ved denne. Køberen skal afgive kvittering for produkternes modtagelse. Eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler skal fremsættes i forbindelse hermed. Hvor levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køberen eller en repræsentant for denne er til stede, anses en af sælgeren til køberen fremsendt specificeret følgeseddel som fuldt bevis for rigtig kvalitativ og kvantitativ levering, medmindre køberen reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse. Hvor produkterne udkøres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes sælgeren opstår ventetid uden aflæsning finder sted, vil denne ventetid blive debiteret køberen. Går aftalen ud på, at produkterne skal leveres aflæsset, sørger sælgeren for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab og har i så fald ansvaret for produkterne ved aflæsningen. Køberen har pligt til vederlagsfrit at stille fornødent hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen. Hvis der mellem køberen og sælgeren træffes aftale om, at køberen selv afhenter produkterne, har sælgeren i disse tilfælde ansvaret for produkterne, til disse er stillet eller lagt på lastbilen, men ikke for deres nærmere anbringelse her på, stuvning etc.


6. Returvarer
Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale og kun i hele paller. Ubeskadigede returvarer kan normalt forventes krediteret køberen til den debiterede pris ÷ min. 25%. Eventuel afhentning af returvarer betales af køberen.


7. Paller, strøer o.l.
Køberen debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbageleveringen krediteres køberen efter sælgers gældende regler, dog max. efter 4 uger.


8. Sikkerhedsstillelse
Ved tilbud som underleverandør kan det af tilbudsgiveren kræves, at der samtidig med entreprisekontraktens oprettelse udstedes en transport, der sikrer leverandørens rettigheder. Transporten skal være sideordnet i forhold til enhver, som har krav på betaling af byggemidlerne. Herunder også teknikere og administratorer, uden hensyn til tidspunktet for anmeldelse over for bygherren eller den byggelån givende bank.


9. Betaling
Såfremt andet ikke er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant. Ved forsinket betaling beregnes morarente efter den af sælger til enhver tid angivne rentesats.


10. Ejendomsret
Sælger har fuld ejendomsret til de leverede varer, og ejerskab heraf overgår først til køber, når fuld og endelig betaling er foretaget. Såfremt betalingen ikke sker, hæfter køber for eventuelle udgifter i forbindelse med returnering af varerne.


11. Særregler ved tilbud under fastpris og fasttidsordningen
Foranstående under 1-8 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning, bortset fra bestemmelsen i pkt. 4, 6. stk. Tilbud på leverancer er, medmindre andet er anført i tilbuddet, kun gældende i 2 uger. Vores leverancer eller dele af sådanne, der finder sted senere end 3 måneder efter tilbuddets afgivelse, kan priserne reguleres. Ved prisregulering følges sælgers til enhver tid gældende prisliste. I de anførte tilbudspriser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Ud over den faste pris skal der ydes sælgeren godtgørelse for dokumenterede udgifter, når disse har været en uomgængelig følge af sådanne standsninger og forsinkelser, der skyldes offentlige pålæg, krig eller usædvanlige naturbegivenheder o.l. eller er forårsaget af sådanne statslige pålæg, som har særligt indgribende virkning for bygge- og anlægsvirksomhed, og som har medført en væsentlig merudgift for sælgeren, uden at dette med rimelighed havde kunnet tages i betragtning ved tilbuddets afgivelse. Forbeholdet omfatter ikke udgiftsforøgelse, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I tilfælde af at arbejdet standses eller forsinkes som følge af krig, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende eller som følge a f offentlige pålæg, godtgøres sælgers dokumenterede udgifter som anført ovenfor. I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser 1992, for nærværende leverance. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer, såvel som prisændringer, udsolgte/udeblivende varer, osv. eller evt. forkert prissætning i trykte materialer.


12. Tilhørsforhold
Billig Belægning er ikke en del af eller på anden vis tilknyttet til RC-Beton udover som forhandler.


Sjørslev 01-01-2018